MSD Manual

Hãy xác nhận rằng quý vị là chuyên gia chăm sóc sức khỏe

Quyền

Yêu cầu quyền sử dụng lại nội dung ở Cẩm nang MSD

Hãy cung cấp thông tin sau đây:

  • Tiêu đề tài liệu quý vị muốn mượn. Vui lòng điền cả liên kết đến trang mà tài liệu được tìm thấy
  • Thông tin về việc tái sử dụng theo kế hoạch, bao gồm cả loại xuất bản và phân phối
  • Thông tin liên lạc, bao gồm quốc gia, số điện thoại và địa chỉ email
Liên hệ với bộ phận Cẩm nang MSD

Báo cáo biến cố bất lợi

Mặc dù Cẩm nang MSD do Merck Sharp & Dohme Corp xuất bản, nhưng Cẩm nang MSD không liên đới với dòng sản phẩm dược phẩm của MSD theo bất kỳ hình thức nào.

Các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ có thể có các quy trình cụ thể để giải quyết các báo cáo về các biến cố bất lợi. Vui lòng liên hệ với văn phòng MSD địa phương hoặc cơ quan y tế có thẩm quyền ở địa phương để biết thêm thông tin.

Nếu quý vị có thắc mắc liên quan đến các sản phẩm kê đơn của MSD, tình trạng bệnh lý hoặc các vấn đề sức khỏe cá nhân của quý vị, vui lòng liên hệ với bác sĩ hoặc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe của quý vị, bởi vì họ là người hiểu rõ nhất tình trạng bệnh lý của quý vị.